Teamcoaching: en of dat werkt!

Regelmatig wordt onze adviseurs de vraag gesteld: dit team kan niet effectief samenwerken en er zijn steeds weer kleinere en grotere conflicten, wat moet ik doen?
Ons antwoord: teamcoaching! Werkt dat dan wel? Jazeker, als de trainers van de Vigor Groep met uw team aan de slag gaan, zult u na korte tijd met ons zeggen: Teamcoaching, en of dat werkt!

Doelgroepen:
Teams waarin de medewerkers over elkaar praten in plaats van met elkaar
Teams waarin de productiviteit achterblijft en targets niet gehaald worden
Teams waarin de samenwerking echt beter moet
Teams die de inspiratie en de positiviteit zijn kwijtgeraakt
Teams waarvan de neuzen verschillende kanten opstaan
Teams die niet goed/slecht functioneren

Bij teamcoaching werkt de Vigorgroep samen met bureau jvankempen. Meer informatie vindt u op de website: www.jvankempen.nl

Doelen van het traject

 1. Medewerkers krijgen inzicht van de huidige situatie van de afdeling
 2. Medewerkers weten elkaar te vinden, werken samen en voelen zich zowel persoonlijk als in teamverband verantwoordelijk voor een prettige sfeer op de afdeling
 3. Medewerkers praten met elkaar in plaats van over elkaar
 4. Medewerkers (her)kennen elkaars kwaliteiten en valkuilen, ze gedragen zich respectvol naar elkaar. Medewerkers zijn in staat op hun eigen gedrag binnen het team te reflecteren.
 5. Medewerkers spreken elkaar aan op gedrag waar ze last van hebben, hebben aandacht voor het effect van gedrag op de ander en geven op een prettige manier feedback en stimuleren elkaar om kennis, vaardigheden en gedrag verder te ontwikkelen.
 6. Medewerkers weten op effectieve en inlevende wijze met elkaar te communiceren.
 7. Medewerkers kunnen de diverse rollen binnen de afdeling goed (onder)scheiden, maar zien ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Procesbeschrijving
Het traject kent een doorlooptijd van maximaal vijf maanden en bestaat uit:

 1. Individuele gesprekken (intake-interviews) met alle medewerkers.
 2. Na de gesprekken met alle medewerkers wordt door de trainers/adviseurs een analyse opgesteld waaruit ook een conclusie wordt getrokken.
 3. In overleg met de opdrachtgever zal aan de hand van deze conclusie een doelstelling voor het team worden verwoord waaraan iedereen zich zal moeten committeren.
 4. Deze doelstelling staat centraal tijdens vier teamcoachingsdagen, waarbij de eerder geformuleerde uitgangspunten tevens gehanteerd blijven;

 

Dag 1:
De eerste dag begint met het presenteren van de analyse en is er ruimte om te reageren. Dit wordt door de trainers in goede banen geleid. Vervolgens zullen na het opstellen van de persoonlijke leerdoelen de medewerkers zich bewust worden van de eigen kwaliteiten en die van collega's. Na het benoemen van de kwaliteiten werken we aan het inzichtelijk maken van de bij kwaliteiten behorende valkuilen. Dit is meestal wat meer confronterend. Daarom schatten de trainers tevoren in (n.a.v. de individuele gesprekken) of er voldoende veiligheid in de groep is. Verdieping vindt plaats door vanuit de kwaliteiten en valkuilen kernkwadranten te maken waarmee zichtbaar wordt welke kwaliteiten achter valkuilen, uitdagingen en allergieen schuil gaan.
De resultaten van deze eerste twee onderdelen van de training vormen de input voor de rest van de dag, teamcoaching, waarbij met de groep op zoek gegaan wordt naar hoe het probleem op de afdeling in stand wordt gehouden. Iedereen heeft daar namelijk een rol in, maar wie heeft welke rol in het geheel.

Dag 2 en 3:
Afhankelijk van het verloop en de resultaten van de eerste dag zullen de vervolgdagen verder worden ingevuld.
In ieder geval zal er een aantal oefeningen uit de training "Excelleren in communiceren" worden aangeboden (zie bijlage).
De derde dag eindigt met het maken van afspraken om het geleerde ook daadwerkelijk in de praktijk uit te voeren (transfer naar de werksituatie).

Dag 4:
Na plusminus twee maanden zal er een doorleerdag plaatsvinden. Invulling vindt plaats aan de hand van opgedane ervaringen en de behoeftes van de medewerkers en leidinggevende. Van belang is dat de medewerkers duidelijke afspraken maken om het geleerde uit de training vast te houden. De leidinggevende heeft een belangrijke taak om dit onderwerp/afspraken regelmatig terug te laten komen (werkoverleg, voortgangsgesprekken, beoordelingsgesprekken)

Werkwijze
De trainers dragen zorg voor een traject waarin theorie en praktijk afgewisseld worden. Als rode draad in dit traject worden mensen steeds opnieuw op hun eigen verantwoordelijkheid gewezen. Wat doe jij in je gedrag waardoor het probleem op de afdeling in stand gehouden wordt? Medewerkers worden uitgenodigd en geprikkeld om elkaar in het hier en nu aan te spreken (met uiteraard handvatten daarvoor). De werkwijze van de trainers tijdens de dagen is ondersteunend, persoonlijk en informeel. Kenmerkend voor de werkstijl is dat men uitgangspunten als veiligheid, respect, confronteren zonder oordelen en acceptatie centraal stelt.

Indien dit nodig blijkt, kunnen de trainers het vooropgezette programma loslaten en in samenspraak met leidinggevende en groep een alternatieve route naar de gestelde doelen uitzetten/volgen.

Resultaten
De teamcoaching geeft de volgende resultaten:

  • handvatten voor productieve en effectievere samenwerking
  • handvatten voor effectief gebruikmaken van het geven en ontvangen van feedback
  • inzicht in psychologische mechanismen, patronen in de communicatie en in de verschillende rollen die je kunt aannemen voor een betere communicatie.